Följ oss

Nyheter

Noteringskandidaten Villa Seafood Group vill fortsätta expandera inom fisk och skaldjur

Publicerad

den

Lax från Villa Seafood Group

Fram till 2050 kommer världens befolkning att växa med 30 % och tillgången på mat måste ökas kraftigt för att möta behoven hos en befolkning på 9,8 miljarder människor. FN:s livsmedelsorganisation påpekar att en större andel av världens proteinbehov måste tillgodoses av fisk och skaldjur och framför allt från vattenbruk. Villa Seafood Group, ett multinationellt skaldjursföretag som fokuserar på produktion och försäljning av hållbara skaldjur till ett 30-tal marknader världen över, är väl positionerat för att ta del av denna tillväxt. Det berättar Anders Hagestande, finanschef på Villa Seafood Group.

Berätta om Villa Seafood Group och företagets verksamhet

– Villa Seafood är involverat i hela värdekedjan och skiljer sig från sina konkurrenter genom att ha en transparent värdekedja och fokus på förädlade produkter. Villa Seafood Group har en aggressiv tillväxtstrategi som inkluderar en möjlig framtida börsintroduktion.  Vi arbetar för att erbjuda kunder inom både detaljhandeln och storhushållsmarknaden hållbara högkvalitativa skaldjursprodukter, även för sushikunder. Vi arbetar i en transparent värdekedja där vi söker hitta bra och lönsamma lösningar för såväl våra kunder som våra leverantörer. Eftersom vi är involverade i både råvaruproduktion, förädling, marknadsföring och försäljning har vi kunskap om hela värdekedjan för skaldjur. Vårt fokus på partnerskap kombinerat med god kunskap om slutkunden gör att vi sticker ut i skaldjursbranschen. Det uppskattades bland annat när öringproducenten Hima Seafood skaffade kapital från PCP och Foresight för att finansiera sin anläggning. Villa Seafood Group är marknadsföringspartner till Hima, som kommer att säkerställa produktutveckling, försäljning och marknadsföring av deras 8 000 MT öring när den släpps på marknaden 2025.

Vilka faktorer särskiljer er från andra storskaliga fisk- och skaldjursproducenter?

– I Norge ligger vårt huvudfokus på laxfiléprodukter som bidrar till lägre utsläpp av CO2 vid transporter till marknaden. Dessutom ger det lägre fraktkostnader än hel lax samtidigt som vi säkerställer att den kvarvarande råvaran också används som livsmedel. Våra frysta laxfiléer är tillverkade med en ”superfreeze”-teknik som både minskar energianvändningen och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Vårt joint venture i Skottland, Organic Sea Harvest, har som mål att bli världens ledande producent av ekologisk lax. Ekologisk laxproduktion ställer hårdare krav på djurskydd och hållbara foderingredienser, samtidigt som det ger en bättre produkt eftersom vi ersätter soja med hållbara marina ingredienser. Detta ger en bättre smak.

– Villa Seafood Group har sitt huvudkontor i Ålesund, ett centrum inom den norska skaldjursindustrin, men vi har även ett brett nätverk inom den norska och internationella skaldjursindustrin. Vi är medvetna om att leta efter kunder och partners som ger oss möjlighet att växa och utvecklas tillsammans. Denna strategi har inneburit att säljbolaget Villa Seafood AS haft en årlig tillväxttakt på över 23% de senaste 5 åren och vi har nu ett behov av att etablera ny produktionskapacitet som kommer under Q2 2023.

Hur ser du på Villa Seafood Groups tillväxtpotential?

– För hela branschen finns det en underliggande tillväxtpotential i det växande behovet av livsmedel världen över. Dessutom är konsumtionen av skaldjur låg i många länder jämfört med kött. Laxkonsumtionen per capita i USA är till exempel mindre än hälften av vad vi ser i Europa. Bolagen i Villa Seafood Group är väl positionerade för att ta del av denna tillväxt genom både direkt ägande i råvaruproduktion och förädling och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Dessutom är vi väl positionerade för att utnyttja tillväxtpotentialen genom våra partnerskap, som både ger tillgång till produktionskapacitet och marknadsmöjligheter. I Skottland tittar vi både på möjligheter att öka produktionen de kommande åren och att ta en starkare position nedströms i värdekedjan. I Norge ökar vi nu filéproduktionen kraftigt och vi arbetar med långsiktiga lösningar för att säkra tillgången på råvaror. Samtidigt tittar vi på möjligheterna att utöka produktbasen till att omfatta fler vitfisk- och skaldjursprodukter, vilket både ger oss en utökning av produktsortimentet till den befintliga kundbasen och tillgång till nya segment. Vi arbetar också med att bygga ett ”House of Brands” – ett varumärkeshus för skaldjur där vi kan ta ut det mervärde som olika varumärken tillför utvalda marknadssegment.

Ni är ännu inte ett noterat bolag. Hur ser era planer ut inför en kommande notering?

– Vi är ett företag som kännetecknas av ambitiösa tillväxtambitioner som kommer att kräva ytterligare finansiering. Vi har planer på att utöka vår verksamhet i Skottland och vi arbetar med att utveckla vår bearbetningskapacitet utöver de bearbetningsanläggningar vi har idag. Fiskodling och skaldjursförädling är kapitalintensiv verksamhet, vilket är ett argument för en framtida börsnotering. Även om vi inte har någon konkret tidsplan för en eventuell börsnotering har vi börjat utveckla organisationen med sikte på en framtida börsintroduktion.

I år genomförde vi en emission arrangerad av Dealflow som innebar att vi gick från 10 till 127 ägare. Alla anställda i Villa Seafood och Villa Seafood Group, samt styrelseledamöter, äger nu aktier i bolaget. Emissionen gjorde det möjligt för oss att fullt ut finansiera våra planerade projekt och bidrog till att aktien blir likvid efter en eventuell notering. Vi har också upplevt att kapitalmarknaden har stort intresse för företaget.

Vilka faktorer gör Villa Seafood Group till ett intressant bolag för framtida aktieägare?

– Villa Seafood Group är ett unikt företag. Vår historia visar att vi har haft en stark förmåga att skapa lönsam tillväxt genom att arbeta både med marknadsledd produktutveckling och samtidigt vara lösningsorienterade i förhållande till produktionsförhållandena. Vi tror att vi kan accelerera denna tillväxt genom att lägga till ytterligare kapital för att realisera nya investeringar. Att investera i mindre tillväxtföretag som Villa Seafood Group är ofta mer riskfyllt än att investera i stora, mogna företag, men ger också mycket större potential för avkastning.

Fakta: Villa Seafood är ett multinationellt fisk- och skaldjursföretag med huvudkontor i Ålesund, Norge. Villa Seafood är specialiserade på att bearbeta, distribuera och marknadsföra en rad lax-, öring- och andra skaldjursprodukter till mer än 30 länder över hela världen.

Nyheter

SENS går under jorden för energilagring och ger gruvorna en andra chans

Publicerad

den

SENS turbin

I den gröna omställningen står bristen på el i centrum. Det är den stora utmaningen, det vet alla. Och utan energilagring kommer vi ingen vart. Det menar Henrik Boman, vd på SENS. – Trots att vi än så länge bara är ett litet bolag från Sverige är vi oerhört intressanta på den globala marknaden, säger Henrik Boman.

”Energilagringen är en viktig pusselbit för den gröna omställningen, det vet vi”

Henrik Boman på SENS

När bristen på el nämns i var och varannan debatt och samhället ropar efter innovativa lösningar står bolaget SENS redo att möta utmaningarna. Bolaget återbrukar gruvor för storskalig, hållbar energilagring och utvecklar och projektleder storskaliga energiprojekt.

– Vårt mål är att bli en ledande part i den stora, gröna omställningen och står idag på tre starka, hållbara ben: energilagring i gruva, solcellsparker och batterilagring, där gruvan är kronjuvelen, berättar Henrik Boman.

Varför är omställningen beroende av energilagring i gruva?

– Sol- och vindkraft är oförutsägbart. Det är inte alltid det blåser eller solen lyser. Batterilagring är bra, men inte hållbart i längden. Däremot gruvorna finns redan och har stora lagringsvolymer. Därför kommer SENS att vara att en viktig del i omställningen, just för att vi arbetar med en omfattande lagringskapacitet och ett helhetskoncept. Vi återbrukar och ger gruvor ett andra liv, säger Henrik Boman.

Du pratar om treenigheten – de tre benen – berätta!

– Treenigheten är vårt starkaste kort. Vi är inte ett solparksbolag eller batterilagringsföretag i mängden, utan vi är alla tre, plus att vi har våra olika, beprövade tekniker på gruvlösningar. Detta ger ringar på vattnet och gör att vi kan vara ledande i utvecklingen av den gröna omställningen. Vi kan också bestämma när vi producerar. Och vi kan lagra och producera stora volymer snabbt. Vi är snabbfotade och har fördelar av att våra ett svenskt bolag – det är inte så mycket hierarkier, vilket är stor skillnad i förhållande till andra länder. Och det är ingen tvekan att även om vi är ett litet bolag har vi en plats på kartan. Detta märks även i vår medverkan inom LDES Council (Long Duration Energy Storage) där vi får möjlighet att diskutera med internationella energifokuserade storbolag så som Siemens, Google och Microsoft.

På vilket sätt är ni cirkulära?

– Vi ger gruvor nya liv genom att installera mogen teknik i gruvschakten. Det finns fortfarande de som inte kan visualisera en svensk älvs pumpkraftverk fast i en gruva, men det är till största delen samma sak. Det som gör det extra klimatsmart är att då vi förbrukar energi när vi pumpar upp vattnet kan detta ersättas med el från solceller. Så inte bara att energilagringen som grundar sig på vattenkraft i ett slutet system, som i sig är en av de renaste energikällorna, kompletteras det även med solkraft vilket gör vår lösning oerhört resurseffektivt. Eventuella effektförluster löser vi alltså med egen produktion. Så länge det finns en gruva, finns det oftast grundvatten och detta kan vi använda.

Projekt Värmlandsgruvan – vad handlar det om?

– Vi kom i kontakt med Filipstads kommun angående anläggning av en solcellspark och gruvan. Idag har vi fått i hamn ett arrendeavtal med en privat markägare för att återbruka gruvan som ett underjordiskt energilager för 25 MW. Vi planerar för en fullskalig anläggning. Det som händer nu är att vi har undersökt gruvan och genomfört vattenprover. I slutet av förra året öppnades gruvan för första gången sedan 1980. Vi ser här att vi har förutsättningar för ett pumpkraftverk med tryckluftsteknologi, säger Henrik Boman.

… och även solcellsparken har nu fått ett startdatum?

– Ja, vårt samarbete med Filipstad fortsätter att intensifieras. Avtalet gäller ett markarrende som avser byggnation av en solcellspark med batterilagring utanför Filipstad. Totalt uppskattas hela projektet uppnå en effekt om 45 MW. Vi kommer att ta de första stegen omgående och byggnationen av solcellsparken kommer att börja byggas inom 9–12 månader. Vi väntar bland annat på att de slutgiltiga tillstånden ska komma på plats.

Jobbar ni med andra gruvprojekt?

– Parallellt arbetar vi med andra gruvor, till exempel vår gruva på Åland, men letar aktivt efter andra passande gruvor i och utanför Sverige. Vi har lämnat en förstudie för gruvor i Tjeckien och har kontakter i Polen. Vi bygger också upp en organisation i Spanien för att finna olika typer av energilagring. Där är vi även med i Green Alliance. Dessutom har vi ett joint venture-avtal med bolag i Sydafrika och tätt samarbete med andra bolag likt Kracht Alpha. Dessutom har vi nära dialog och samarbete med några andra riktiga stora bolag inom relevant näring, som inte skulle slösa tid på oss om vi inte hade något konkret att komma med. Till och med gruvbolag från Australien och Sydamerika har hört av sig! Vi känner oss väldigt trygga. Vi ser överhuvudtaget en kraftfull tillväxtresa för SENS i Sverige, berättar Henrik Boman.

Vad betyder samarbetet med schweiziska Axpo?

– Axpo är Schweiz största energibolag med fokus på förnybar energi och är ledande internationellt inom handel av energi. Självklart är vi mycket nöjda och stolta över vårt nya samarbete som innebär att de kommer att finansiera utvecklingen och slutligen äga och drifta solkrafts- och batteriparken. Affären kommer stärka oss finansiellt men har också strategiska värden i form av erfarenhetsutbyte och framtida partnerskap.

Finns det megatrender eller strömningar som stödjer er affär?

– Energi är i ropet, och energilagring ännu mer. Men det hade underlättat avsevärt om all tillståndsprövning hade varit snabbare och mer gynnsam. Vi saknar förutsägbarheten idag. Det är svårt att räkna med hur fort ett projekt kan gå igenom. Energilagringen är en viktig pusselbit för den gröna omställningen, det vet vi. Men det är inte så att statsmakten gör något radikalt för att påskynda utbyggnaden, menar Henrik Boman.

Hur ser kompetensförsörjningen ut?

– Det är lite av en utmaning att få tag på rätt kompetens inom teknikområdet. Alla slåss om de som finns. Och återigen, förutsägbarheten måste bli bättre, tillståndshandlingar måste gå fortare för att kunna rekrytera specialkompetens utanför landets gränser.

Du har nu varit SENS vd under drygt ett år, vilka milstolpar står bakom dig?

– En stor händelse är förstås samarbetet med Axpo. All framdrift vi gjort med våra gruvor, bland annat Värmlandsbergsgruvan i Filipstad. är också viktiga milstolpar. Vi har gjort en oerhört stor transformation av bolaget där vi har avvecklat tidigare verksamheter inom termisk energi och har fullt fokus på de tre affärsbenen. Det har varit en tuff resa men har gett ett bra resultat, och vi fortsätter på den vägen. Vi har också satt SENS på kartan – nu är det ”dom” som ringer oss och inte tvärtom, skrattar Henrik Boman.

Vad ser du fram emot under 2023?

– Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Axpo. Jag ser också fram emot projektering av ett flertal nya gruvprojekt i Sverige och utomlands samt en ökad internationell närvaro. Vi fortsätter mot målet att vara i frontline när det gäller den gröna omställningen. Allt från att vi träffar bra partnerskap till att vi får en större bredd på affärer, även geografiskt. På önskelistan hoppas jag på fortsatt ökad expansion och rekrytering. Och att vi får finansiering för de projekt som vi alla vet behövs och som kan ge draghjälp åt omställningen.

Slutligen – vad gör dig stolt som vd för SENS?

– Vi är en liten svensk aktör med fokus på att lagra energi på ett hållbart och kostnadseffektivt sett, som nu får uppvaktning från stora internationella både energibolag och gruvbolag, likväl investerare. Bolaget har haft en brokig historia vilket vi lyckats vända efter många stora och resurskrävande insatser. Allt detta jobb är jag mycket stolt över att vi som bolag lyckats leverera. Dessutom är vi ett ingenjörsbolag som gillar att utmana och ifrågasätta, både befintliga lösningar och oss själva. Jag är stolt över medarbetarnas engagemang, deras kompetens, idérikedom och för att kunna konkretisera deras önskemål. Jag vill verkligen att flera ska kunna vara delaktiga i en aktiv grön förändring! avslutar Henrik Boman.

SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) erbjuder lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, designar, bygger och säljer storskaliga energiprojekt genom att kombinera nästa generations energilagringsteknologier: underjordisk pumplagring (UPHS) och batterisystem (BESS) med energi från sol- och vindkraft. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. SENS är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Fortsätt läsa

Nyheter

Stor uppsida i Stora Enso – köp aktien säger Dagens industri

Publicerad

den

Exempel på förpackning från Stora Enso

Stora Enso var en gång i tiden stora på papper, men företaget har utvecklats och under 2022 utgjorde papper bara 14 procent medan förpackningar utgjorde 38 procent. Företaget är också stora på olika biomaterial och sågade trävaror till byggindustrin. Dagens industri har analyserat företaget och kommer fram till en uppsida på 40 procent i aktien och delar ut en köprekommendation.

”En värdering på 8 gånger rörelseresultatet – betydligt lägre än många andra stora industrijättar – skulle dock räcka för att motivera en aktiekurs om 200 kronor. Det ger en uppsida på 40 procent från i dag.”

Dagens industri lyfter fram att Stora Enso är en strukturell vinnare, har stordriftsfördelar och satsar stort på forskning och utveckling.

Stora Enso-aktien stängde veckan på 143,20 kronor.

Fortsätt läsa

Nyheter

Börsveckan rekommenderar tre köpvärda aktier, men en ska man sälja

Publicerad

den

Sju företag har tidningen Börsveckan denna vecka analyserat och tre av aktierna får köprekommendationer, medan Eltel är aktie man gör bäst i att sälja.

Köp

  • Nilfisk
  • AQ Group
  • Transtema

Avvakta

Sälj

  • Eltel
Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev med analyser och nyheter om börsen.
  • Gold Town Games har ingått ett web3-publishingavtal med Vorto Gaming. Syftet med samarbetet är att addera web3-komponenter till det befintliga mobilspelet, World Football Manager (WFM), och därmed stärka spelets intjäningsförmåga – samt göra spelet unikt i den stora och kraftigt konkurrensutsatta fotbollsmanager-vertikalen. WFM som […]

Populära